AVG

Privacyverklaring

Nettie Hardeman Medisch Pedicure is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze  doelen zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden gebruikt;
– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over uw opdracht tot behandeling;
– Het uitvoeren van uw opdracht tot behandeling;
– Communicatie richting gespecialiseerde derden over uw behandeling.

Voor de bovenstaande doelen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Geboortedatum;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Gezondheidstoestand;
– Behandeld arts/Medisch Specialist, Podotherapeut
– Medicijngebruik.

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van onze overeenkomst en daarna alleen in mijn financiële administratie voor zolang de wet mij dit oplegt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelen. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van mijn website;
– Het verzorgen van mijn (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
– Het overleggen met een specialist over uw behandeling.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Ik noteer persoonlijk uw persoonsgegevens schriftelijk op een kaart, welke in een kaartenbak in een afgesloten ruimte wordt bewaard;
– Voor de digitale opslag van enkele persoonsgegevens hanteer ik een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
– Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen en bewaard heb. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik een dergelijk verzoek uitvoer.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op! Samen komen we er wel uit. Nettie Hardeman Medisch Pedicure.

 

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik voor mijn website 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mijn website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u geïnformeerd over deze cookies en heb ik u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

2018

NETTIE HARDEMAN

Bel voor een afspraak:
0343-457535

Of mail:
mpleersum@gmail.com

Bezoekadres:
Bijenlaan 15
3956GW Leersum

Provoet lid

Opgenomen in Kwaliteitsregister voor de pedicure KRP